Aktivnosti / Activities

Stvaramo Novu Zemlju 🙂

 • Radionice:
  Buđenje potencijala
  Biti jedno s prirodom – Permakultura
  Trekking na energetska mjesta u Eji i oko Eje
  Eko gradnja
  Tradicijske ceremonije raznih plemena – Sweatlodge, Shamanic drum, Peace pipe, Vision quest, Trancedance, Animal totem
  Psihoterapeutske radionice:
  – za samorazvoj tijela, uma i duha (Body, mind and Spirit)
  – harmonije muško/ženskih principa u nama i izvan nas
  – buđenje božanske muške energije (man circle)
  – buđenje božanske ženske energije (women circleest)
  – slušanje vlastite unutrašnje mudrosti
  – pronalazak unutrašnjeg mira u sebi unutar kaosa modernog života
  – povezivanje sa samim sobom kroz povezivanje s Majkom Prirodom
  – uspostavljanje direktnog kontakta sa božanskim bez upotrebe vanjskih supstanci
  – učenje mladih ljudi pravim životnim vrijednostima
  kamp kreativnosti
  – kreativna fotografija
 • Eko edukacija djece i mladih “Za bolji svijet”
 • Izložbe i predavanja
 • Izdavanje knjiga i promoviranje života u skladu s prirodom kroz razne medije (internet, novine, TV, radio)
 • Studijska putovanja po svijetu

We create a New Earth 🙂

 • Workshops:
  Awakening potential
  Being one with nature – Permakultura
  Trekking to energetic spots in Eia and around Eia
  Eco building
  Traditional ceremonies of native tribes – Sweatlodge, Shamanic drum, Peace pipe, Vision quest, Trancedance, Animal totem
  Psychoterapeutic workshops:
  – self-development for body, mind and Spirit
  – balancing of male/female principles within and outside of ourselves
  – awakening the divine male energy (men circle)
  – awakening the divine feminine energy (women circle)
  – listening to your inner wisdom
  – finding inner peace within yourself in the chaos of modern life
  – connecting with yourself through connecting with Mother Nature
  – establishing a direct contact with the Divine without use of outside substances
  – teaching young people the true values of life
  – Creative camp
  – Creative photography
 • Eco education for children and young people “For better world”
 • Exhibitions and lectures
 • Publishing of books and promoting life in balance with nature through different media (internet, newspapers, TV, radio)
 • Study trips around the world